Obchodní podmínky

 • Článek I – Úvodní ustanovení

  1. Obchodní podmínky Šmicer kemp pořádaný společností Chaberská Pergola, Praha-Dolní Chabry, Dvorní 1211/1a, 18400, IČ: 10854274, DIČ: CZ10854274 (dále jen „pořadatel“) upravují vzájemné smluvní vztahy mezi pořadatelem a zákazníkem, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba, v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky, jako je zejména Občanský zákoník.
  2. Obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) jsou nedílnou součástí přihlášky na Šmicer kemp a spolu s ní tvoří smluvní dokumentaci mezi pořadatelem a zákazníkem.
  3. Pořadatel prohlašuje, že je oprávněn v souladu se svým předmětem podnikání pořádat pro děti a mládež jednodenní i vícedenní tábory.

   

  Článek II – Smluvní vztah

  1. Účastníkem smluvního vztahu je na jedné straně pořadatel a na straně druhé zákazník, kterým je zpravidla zákonný zástupce účastníka, který potvrdil přihlášku kliknutím na tlačítko „odeslat registraci“ prostřednictvím webových stránek www.smicerkemp.cz 
  2. Předmětem smluvního vztahu je ze strany pořadatele zajištění řádného průběhu Šmicer kemp – příměstského tábora (dále jen „tábor“) pro zákazníkem přihlášenou osobu (přihlášená nezletilá osoba dále též „účastník“) v souladu s těmito podmínkami a relevantními právními předpisy.
  3. Smluvní vztah mezi zákazníkem a pořadatelem vzniká okamžikem potvrzení přihlášky, které pořadatel vystaví elektronicky na základě zákazníkem řádně vyplněné přihlášky. Toto potvrzení zašle pořadatel na emailovou adresu uvedenou v přihlášce. Pořadatel si vyhrazuje právo na odmítnutí přihlášky, zejména z důvodů naplnění kapacity Šmicer kemp. Zákazník podpisem přihlášky odpovídá za to, že je oprávněn dítě na tábor přihlásit a poslat.

   

  Článek III – Storno podmínky

  • 50% při zrušení tábora do 30 dnů před jeho zahájením.
  • 100% při zrušení méně než 30 dnů před zahájením tábora a při nenastoupení na tábor bez doložení lékařské zprávy. 
  • V případě zrušení tábora ze zdravotních důvodů bude po předložení lékařské zprávy počítáno storno ve výši 300 Kč/den.
  • Peníze za storna lékařské zprávy budou vráceny do 20. dne následujícího měsíce od ukončení turnusu, na který byla přihláška vytvořena.

   

  Článek IV – Rozsah služeb a jejich změny

  1. Termín tábora je uveden na přihlášce a rozumí se jím období mezi dnem nástupu na tábor uvedeným v přihlášce a dnem ukončení tábora uvedeným v přihlášce. Konkrétní místo konání tábora a čas a místo začátku a ukončení tábora je uvedeno na webových stránkách tábora v době přihlašování na www.smicerkemp.cz 
  2. Celková cena kempu zahrnuje: stravu 3x denně + svačina, pitný režim, tréninkový set se jménem na míru účastníka, proškolené trenéry a zdravotníka, program pro děti, pojištění škody způsobené třetí osobě, fotodokumentaci, vstupy na výletech, dopravu na výlety, odměny pro kvalifikované trenéry a organizátora.
  3. Pořadatel je oprávněn provést změny sjednaných služeb, tj. zejména místo konání tábora apod., pouze v případech, které úmyslně nezpůsobil, tedy nastanou-li okolnosti, které pořadateli brání poskytnout služby podle předem sjednaných podmínek. Změny je pořadatel povinen oznámit zákazníkovi emailem bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

   

  Článek V – Práva a povinnosti pořadatele

  1. Pořadatel je povinen poskytnout služby v rozsahu uvedeném v článku IV. a zároveň si vyhrazuje právo na úpravu programu nebo časového harmonogramu tábora z důvodu tzv. vyšší moci, např. infekce bránící pořádání či pokračování tábora, rozhodnutí státního orgánu o uzavření tábora z důvodů stojících mimo pořadatele, např. infekční onemocnění apod.
  2. Pořadatel není povinen poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec jemu předem potvrzených služeb.
  3. Pořadatel má právo před zahájením tábora nebo po jeho započetí odstoupit od sjednaných podmínek v důsledku poskytnutí nepravdivých nebo neúplných údajů zákazníkem, např. o zdravotní způsobilosti účastníka (zahrnující vši a hnidy).
  4. Pořadatel má právo vyloučit účastníka v průběhu trvání tábora z těchto důvodů:
   • zhorší-li se zdravotní stav účastníka zdravotní stav účastníka bude ohrožovat zdravotní stav ostatních účastníků (zejména infekční onemocnění (zahrnující vši a hnidy) úraz účastník bude přechovávat nebo požívat alkoholické nápoje, cigarety nebo jiné návykové látky účastník svévolně opustí areál konání tábora nebo program pokud účastník bude svojí agresivitou nebo jiným způsobem nebezpečný sobě nebo ostatním účastníkům.
  •  

  Článek VI – Práva a povinnosti zákazníka

  1. Zákazník má právo na řádné poskytnutí sjednaných a služeb uvedených v článku IV.
  2. Zákazník má právo vyžadovat informace o všech skutečnostech, které se dotýkají smluvně sjednaných služeb uvedených v článku IV.
  3. Zákazník je povinen informovat pořadatele o:
  • zdravotním stavu svého dítěte a dalších skutečnostech, které mohou ovlivnit chod tábora (zejm. poruchy chování, ADHD, medikace dítěte a další)
  • jazykových schopnostech dítěte v případě, že rodný jazyk není čeština
  • pohybových schopnostech a zdatnosti dítěte s ohledem na připravovaný program. Zákazník má právo zrušit svou objednávku kdykoliv před zahájením tábora. Zrušení musí být provedeno písemně elektronicky na emailovou adresu info@chaberskapergola.cz  Způsoby zrušení objednávky a k němu se vztahujících storno poplatků se řídí článkem III. Storno podmínky

   

  Článek VII. – Závěrečná ustanovení

  1. Zákazník svým podpisem přihlášky na tábor, resp. odesláním objednávky („odeslat registraci“) prostřednictvím webových stránek, stvrzuje, že tyto podmínky obdržel, přečetl si je, souhlasí s nimi, že jim rozumí a v plném rozsahu je přijímá a zavazuje se je dodržovat.
  2. Svým podpisem přihlášky na tábor zákazník, resp. odesláním objednávky („odeslat registraci“) prostřednictvím webových stránek, dále stvrzuje správnost v ní uvedených údajů a svoji připravenost doložit na výzvu pořadatele jejich správnost.
  3. Zákazník bere na vědomí, že pořadatel bude zpracovávat osobní údaje zákazníka a všech jím přihlášených účastníků tábora, a to z důvodu, že tyto osobní údaje potřebuje pro účely plnění smlouvy založené přihláškou na tábor – povinné údaje. Bližší informace o zpracování osobních údajů pořadatelem jsou uvedeny v dokumentu – Informace o zásadách zpracování a ochraně osobních údajů uživatelů – GDPR webových stránek www.smicerkemp.cz 

   

  1. Zákazník svým podpisem přihlášky na tábor, resp. odesláním objednávky (kliknutím na tlačítko „odeslat registraci“) prostřednictvím webových stránek, souhlasí s tím, že účastníci tábora mohou být zachyceni na obrazových snímcích (fotky) a na audiovizuálních záznamech (video) a že takové snímky a záznamy mohou sloužit jak k dokumentačním, tak prezentačním účelům pořadatele, vč. internetových, sociálních sítích a propagačních materiálů pořadatele. S ohledem na závazek pořadatele založený čl. IV – Rozsah služeb je umísťování fotek a videí ve foto reportážích v uvedených zdrojích plněním jeho smluvní povinnosti.